Service & Maintenance

บริการเช็คและตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ และการทำงานของระบบดับเพลิง ด้วยเครื่องมือมาตรฐานและทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมคำแนะนำให้ความรู้กับลูกค้า

ทุกขั้นตอน รวมถึงการรับประกันผลงานในบริการหลังการขาย

1. ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ปั๊มน้ำดับเพลิง เดินระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบดับเพลิงสร้างอาคารระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร
2. ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด FM200 ได้รับการรับรองมาตฐาน UL/FM
3. ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2
4. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิง ชุดไฟร์โฮสรีล ชุดไฟร์โฮสแล็ค ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm system) 
5. บริการ Preventive Maintenance Fire Pump หลังการติดตั้งระบบ และบริการสำหรับผู้ที่ติดตั้งระบบมาจากที่อื่น                  
6. บริการตรวจสอบ ทดสอบระบบดับเพลิง ตรวจปั๊มน้ำดับเพลิง ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตรวจรับรองโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ